De reis

The journey

onzin

Als enige in de wereld deed ik onderzoek naar het effect van bestaande slaapadviezen en methodes.

De conclusie was al snel dat alles over slaap een opeenstapeling is van cliché’s. Van drink geen koffie, tot zet je smartphone uit.

Het merendeel is niet wetenschappelijk te onderbouwen, zijn fun-facts, of gaan voorbij aan de essentie.  Iedereen praat elkaar na, en het doet niets voor je slaapkwaliteit.

“Het bestaande kan iedereen napraten…
… het nieuwe moet je zelf uitvinden”

Dat is wat ik heb gedaan.

Milco

I was the only one in the world to research the effect of existing sleep advice and methods.

The conclusion was quickly drawn that everything about sleep is an accumulation of clichés. From don’t drink coffee, to turn off your smartphone.

The majority cannot be substantiated scientifically, are fun facts, or ignore the essence. Everyone talks to each other, and it doesn’t do anything for your sleep quality.

“Everyone can imitate the existing…
… you have to invent the new yourself”

That’s what I’ve done.

Milco

Milco

Mijn facinatie voor slapen begon in 2015.

Ik werd me bewust dat ik frequent ‘s nachts wakker werd, zonder directe aanleiding. Het bleek het hoofdkussen te zijn dat mijn slaap tegenwerkte. Ik besloot een betere te maken.

Dat was het begin van 18 maanden onderzoek naar WAT een hoofdkussen moet doen om je slaap NIET te verstoren. Ik ontdekte de juiste verhouding tussen slaaphoogte-nekopvulling en ergonomie. Dat werd het gepatenteerde Pritcher Pillow en nu Pillow Wrapper met inmiddels vele duizenden fans.

Er was één vraag die telkens terugkwam: “HOE slaap ik niet alleen fijner, maar ook meer aan één stuk?”

Daarop begon ik in 2019 een nieuw onderzoek. In dit onderzoek draaide het om de vraag WAT de wetenschappelijke hoofdoorzaken zijn van onrustig slapen. Conclusie: nadenken en met jezelf praten.

My fascination with sleep started in 2015.

I became aware that I frequently woke up during the night, for no immediate reason. It turned out to be the pillow that was interfering with my sleep. I decided to make a better one.

That was the start of 18 months of research into WHAT a pillow should do to NOT disrupt your sleep. I discovered the right relationship between sleeping height-neck padding and ergonomics. That is what the patented Pritcher Pillow and now Pillow Wrapper became, with now many thousands of fans.

There was one question that kept coming back: “HOW do I not only sleep better, but also more continuously?”

I then started a new investigation in 2019. This research revolved around the question WHAT the scientific main causes of restless sleep are. Conclusion: think and talk to yourself.

Slaapverstoorders

Sleep disruptors

Milco

9 op de 10 mensen slaapt onregelmatig en te kort

Dat is irritant tijdens de nacht en erger; het gaat direct ten koste van wat voor jou belangrijk is: studie, carrière, gezinsleven, en je eigen leven.

Het belangrijkste inzicht is dat doorslapen draait om je slaapverstoorders kennen en deze de baas zijn

Een slaapverstoorder is alles dat je wakker kan maken.

Echter niet alle slaapverstoorders hebben een even grote invloed op je slaapkwaliteit. De clichés als koffie en blauw licht of je matras, hebben wetenschappelijk uiteindelijk weinig invloed.

Echter het lijkt alsof je slaap daarvan afhangt.

Mijn onderzoek inclusief een grootschalige enquete onder 10.000 klanten, bevestigt iets dat iedereen herkent: de echte slaapverstoorder is het gesprek met jezelf.

Je wordt ‘s nachts om 03.00 niet meer wakker van dat kopje koffie!

Gedachten, nadenken en het gesprek met jezelf is hét enige echte slaapprobleem voor vrijwel iedereen.

Dat is iets menselijks waar we allemaal mee te maken hebben. Je bent daarmee dus geen slaappatient. Al wordt je vrijwel direct zo bejegend.

Om tot nieuwe oplossingen te komen moet je het bestaande ter discussie durven te stellen

futonomo™ is een nieuwe aanpak die zich richt op de kern van het probleem: Hoe je nee kunt zeggen tegen jezelf.

9 out of 10 people sleep irregularly and too short

That is annoying during the night and worse; it is directly at the expense of what is important to you: study, career, family life, and your own life.

The most important insight is that staying asleep is about knowing and controlling your sleep disruptors

A sleep disruptor is anything that can wake you up.

However, not all sleep disruptors have an equal influence on your sleep quality. The clichés such as coffee and blue light or your mattress have little scientific influence in the end.

However, for lack of better insights, it seems like your sleep depends on it.

My research, including a large-scale survey of 10,000 customers, confirms something that everyone recognizes: the real sleep disruptor is the conversation with yourself.

That cup of coffee won’t wake you up at 3 a.m.!

Thoughts, thinking and talking to yourself is the only real sleeping problem for almost everyone.

That’s a human thing. So you are not a sleep patient. Although you will be seen that way almost immediately.

In order to come up with new solutions, you have to dare to question the existing

futonomo™ is a new approach that focuses on the core of the problem: How to say no to yourself.

Waarom

Why

Jean sleep surfing

Er is maar één reden om goed te slapen en dat is de vraag: ‘Wat is mijn tijd waard?’

Je kunt alles in de wereld kopen, behalve tijd. Alleen uitgeslapen kun je ervan genieten en meedoen wat jij wilt.

There is only one reason to get a good night’s sleep and that is the question, ‘What is my time worth?’

You can buy everything in the world except time. Only rested you can enjoy it and participate in what you want.

Geen onderscheid

No distinction

Beter slapen

Bedenk: voor je slaap maakt het niet uit of je wakker wordt door verliefdheid of zorgen. Wakker = wakker.

Gedachten zijn als aapjes in je hoofd die je te pas en te onpas wakker maken.

Remember: it doesn’t matter for your sleep whether you wake up because of love or worry. Awake = awake.

Thoughts are like monkeys in your head that wake you up every now and then.

Inzicht

Awakening

Doorslapen is, net als je conditie, trainbaar
Daarvoor heb je een methode nodig. Dat is futonomo

futonomo bestaat uit 3 stappen. De basis ervan ligt in mijn Slaapcode, 30 universele wetten over HOE door te slapen.

Just like your fitness, staying asleep is trainable
You need a method for that. That’s futonomo

futonomo consists of 3 steps. Its basis is in my Sleep Code, 30 Universal Laws on HOW to sleep through.

Red session

In de praktijk getoetst
Vanaf de grond opnieuw opgebouwd

Tijdens sessies met klanten werden alle nieuwe inzichten getoetst op herkenbaarheid en praktische waarde. En zonodig aangepast.

Tested in practice
Rebuilt from the ground up

During sessions with customers, all new insights were tested for recognisability and practical value. And adjusted if necessary.

Over

About

futonomo

Voordat hij zich volledig richtte op slapen, ontwikkelde Milco Linssen onder andere een e-learning systeem, software om zorgkwaliteit zichtbaar te maken en richtte hij een vereniging op voor medisch specialisten met 5500 leden.

Before he focused entirely on sleep, he developed an e-learning system, software to make health care quality visible and he founded an association for medical specialists with 5500 members.

Oorsprong

Origin

futonomo

futonomo = slaapconcentratie
Je bent waar je aandacht is…

De naam futonomo™ vindt haar oorsprong in het minimalistische japanse matras, de futon en het oude griekse woord nomíā, dat ‘kunde’, ‘gewoonte’ of ‘wet’ betekent.

Samen staan ze voor de kunst om door te slapen door je gedachten te herkennen, op de juiste manier te parkeren, om er ‘s nacht ‘nee’ tegen te kunnen zeggen, en door te slapen.

Meer over de methode >>

futonomo = sleep concentration
You are where your attention is…

The name futonomo™ has its origins in the minimalist Japanese mattress, the futon and the ancient Greek word nomíā, which means ‘knowledge’, ‘habit’ or ‘law’.

Together they represent the art of sleeping through by recognizing your thoughts, parking them correctly, being able to say ‘no’ to them at night, and sleeping through.

Learn more >>

close

Laten we contact houden

We helpen je graag met nieuwigheden over doorslapen, waar je wat aan hebt

Je kunt je op elk moment afmelden. Wij volgen de AVG regels.

error: Alert: Content is protected !!